4. Tham gia bảo vệ trong các vụ án hình sự

Tư vấn

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự;
  • Tư vấn thời hạn xóa án tích và trình tự thủ tục xóa án tích;
  • Truy cứu thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự;
  • Tư vấn thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm do hành vi trái pháp luật gây ra.
  • Tư vấn các vấn đề về các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình phạt, chuyển khung hình phạt.
  • Tư vấn và hướng dẫn các thủ tục tư pháp liên quan khác.

Tranh tụng

Bên cạnh việc tư vấn để khách hàng nắm rõ các quy định của pháp luật, quy trình, thủ tục tố tụng, chúng tôi còn hỗ trợ tham giam gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong các vụ án hình sự với một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

  • Giúp khách hàng hiểu rõ các thủ tục. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khi ban hành các quyết định không đúng trình tự thủ tục, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng
  • Nguyên cứu hồ sơ và trao đổi thông tin với khách hàng
  • Tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu, kiểm tra chứng cứ, tài liệu đệ trình tòa án
  • Tham gia bào chữa, bảo vệ khách hàng trước tòa