Câu chuyện nghề luật

Trong suốt thời gian làm việc ở văn phòng luật sư hình sự, vụ án mà tôi ấn tượng nhất là gì?   Đó là vụ án do sự bất cẩn có một nữ hộ lý mà một bé trai vừa mới sinh được một tháng đã bị rơi xuống đất, méo đầu và phải […]

Read more...

Trợ giúp nợ lương

Khai báo cơ quan lao động địa phương – Người lao động (bất kể là lao động hợp pháp hay lao động BHP) trong trường hợp không nhận được tiền lương đều có thể tố cáo, kiến nghị chủ sở hữu lao động với cơ quan lao động & tuyển dụng phụ trách địa bàn […]

Read more...

Bảo hiểm/ bồi thường tai nạn lao động

“Bảo hiểm tai nạn lao động” là chế độ bảo hiểm xã hội dành để bồi thường, khắc phục hậu quả, và mang lại công bằng cho người lao động bị tai nạn lao động. Việc vận hành các cơ chế bảo hiểm nhằm giúp người lao động hồi phục và hòa nhập với xã […]

Read more...

[이데일리 2015.06.14] [판결문 읽어주는 남자]“진상손님에게 소금 뿌리면

[이데일리 2015.06.14] [판결문 읽어주는 남자] “진상손님에게 소금 뿌리면”…죄가 될까 안될까?         드라마를 보면 갈등을 가지는 두 사람이 식탁에서 서로에게 물을 끼얹는 것을 여러 번 보셨을 텐데요. 위와 같이 물을 끼얹거나 또는 소금을 뿌리는 것은 유형력을 행사한 폭행으로 처벌을 받게 됩니다. 한편 폭행과 유사한 것이 바로 상해인데요. 상해죄는 7년 이하의 징역, 1,000만원 이하의 벌금을 폭행죄보다 처벌이 더 […]

Read more...