Trợ giúp nợ lương

Khai báo cơ quan lao động địa phương

– Người lao động (bất kể là lao động hợp pháp hay lao động BHP) trong trường hợp không nhận được tiền lương đều có thể tố cáo, kiến nghị chủ sở hữu lao động với cơ quan lao động & tuyển dụng phụ trách địa bàn cơ sở lao động (노동청).

Có 2 cách để người bị nợ lương có thể kiến nghị lên Cơ quan lao động địa phương.
1. Trực tiếp lên cơ quan lao động & tuyển dụng phụ trách địa bàn cơ sở lao động (노동청).

  1. Thông qua cổng thông tin điện tử www.http://minwon.moel.go.kr/minwon2008/lc_minwon/lc_form_apply.do

Theo Khoản 1 Điều 37 Quy định Công việc của Cán bộ giám sát lao động thì cán bộ giám sát lao động (근로감독관) được chỉ định xử lý vụ việc kiến nghị cần phải điều tra, xử lý nhanh chóng, tử tế, công bằng, chính xác kiến nghị của người lao động.
Lưu ý: những người cư trú hay lao động BHP khi đã tham gia lao động sản xuất ở cơ sở/ doanh nghiệp cũng được xem là người lao động theo Luật lao động tiêu chuẩn. Cho nên Cán bộ giám sat lao động cũng phải có trách nhiệm xử lý các vụ việc nợ lương của người lao động/ cư trú BHP.

Quy trình xử lý kiến nghị:

Tiếp nhận kiến nghị của người lao động -> Điều tra vụ việc kiến nghị -> Xử lý kết quả điều tra vụ việc kiến nghị ( Khi kết quả điều tra vụ việc kiến nghị xác nhận sự thật nợ lương thì Cán bộ giám sát lao động chỉ thị bằng văn bản để yêu cầu chủ sở hữu lao động chi trả trong thời hạn 14~25 ngày.
Trường hợp sau khi gửi văn bản mà người sử dụng lao động vẫn không thi hành trong thời hạn thì Cán bộ Giám sát lao động lập tức soạn Báo cáo nhận định tội phạm và tiến hành điều tra.

Sau đó cán bộ giám sát lao động soạn thảo hồ sơ lưu chuyển vụ việc, lưu và phải chuyển hồ sơ cho cơ quan thanh tra.

Cơ quan thanh tra tiến hành thụ lý và xử lý về hành vi sai phạm của chủ sở hữu lao động theo Luật lao động tiêu chuẩn.

 

Trong trường hợp này, người lao động bị nợ lương muốn đòi lại được lương thì phải thực hiện thông qua thủ tục tố tụng dân sự.

Theo Điều 33-3 [Luật Hỗ trợ pháp luật] Người lao động bị nợ lương và tiền thôi việc dưới 4 triệu won (bao gồm cả người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc) có thể được hỗ trợ pháp luật bởi Cơ quan Hỗ trợ Pháp luật Đại Hàn. Có nghĩa là những vụ việc có số tiền thiệt hại dưới 4 triệu won sẽ được đăng ký hỗ trợ pháp luật. Những vụ việc có giá trị lớn hơn 4 triệu won sẽ không được áp dụng hình thức này, người lao động bị nợ lương phải thuê và ủy quyền cho luật sư để tiến hành sự việc.

Để đăng ký hỗ trợ pháp luật, người đăng ký phải chuẩn bị bản sao giấy tờ tùy thân, hồ sơ chứng minh là đối tượng cần hỗ trợ pháp luật, hồ sơ chứng minh sự thật điều mình nói và đến văn phòng Cơ quan Hỗ trợ Pháp luật (대한법률구조공단) gần nhất để đăng ký tư vấn.

Hướng dẫn cách điền mẫu kiến nghị đòi lương.

 

 

Liên hệ 02-782-9980 hoặc 010-8438-9980 để được hỗ trợ.